Wilt u contact met ArboAnders Een gewone Arbodienst
maar dan Anders
 • RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie)

  De RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

  Er zijn verschillende mogelijkheden om de RI&E uit te voeren:

  • U voert de RI&E zelf uit en laat het resultaat toetsen.
  • U laat de uitvoering van de RI&E over aan ArboAnders.


  ArboAnders vindt het van belang dat u zoveel mogelijk zelf de RI&E uitvoert. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar zorgt voor een goede basis bij het opzetten van uw arbobeleid.

  Er is keuze uit drie opties:

  • U gebruikt een RI&E die door de branche is ontwikkeld en goedgekeurd. Deze RI&E is voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers en u kunt  dan volstaan met een schriftelijke toets.
  • U maakt gebruik van een RI&E die u al eerder heeft gebruikt.
  • U maakt gebruik van de RI&E van ArboAnders, via het ArboBeheerSysteem.


  Werkwijze
  Het beantwoorden van de vragen van de RI&E verloopt via het ArboBeheerSysteem (ABS). U ontvangt een toegangscode en wachtwoord om via www.arbobeheersysteem.nl de vragenlijst(en) in te vullen. U wordt automatisch door alle aspecten van de arbeidsomstandigheden geleid die voor uw organisatie van belang zijn.

  Na het invullen maakt de adviseur van ArboAnders, aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst, met u een rondgang door het bedrijf. Zo nodig past de adviseur, samen met u, de antwoorden op de vragen aan. De resultaten uit de vragenlijst worden omgezet naar een rapportage en een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heeft u een overzicht van de risico’s en aandachtspunten die u moet oplossen.

  Resultaat
  Na het uitvoeren van de RI&E bent u in het bezit van een inventarisatielijst met de door u ingevulde antwoorden en een rapport met daarin het plan van aanpak. Het plan van aanpak vult u zelf verder aan met, wie is verantwoordelijk voor dat betreffende aandachtpunt en wanneer het punt dient te worden opgelost. U bent zelf verantwoordelijk bent voor het actueel houden van het plan van aanpak.

  Het beheren en actueel houden van de RI&E
  Een vervolg op de RI&E is het ArboBeheerSysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid om het plan van aanpak eenvoudig in te richten en actueel te houden. Bovendien worden aan het plan van aanpak beheersacties toegevoegd, die u helpen om de risico’s in uw bedrijf actief te beperken.

  Concreet: de uitvoering van de RI&E in 5 stappen

  1.    Beantwoorden van de vragenlijsten RI&E
  De vragenlijsten zijn verdeeld in de onderwerpen Beleid & Organisatie en Op en Om de Werkplek.
  2.    Vragenlijst arbeidsomstandigheden werknemers
  Om werknemers bij de RI&E te betrekken, is er voor alle werknemers een vragenlijst arbeidsomstandigheden.
  3.    Het uitvoeren van de rondgang
  Nadat de vragenlijsten ingevuld zijn, maakt de adviseur met de verantwoordelijke persoon een rondgang door uw bedrijf om de ingevulde vragenlijsten te toetsen.
  5.    Het opstellen en bespreken van de rapportage
  De resultaten uit de gesprekken en de vragenlijsten worden omgezet naar een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heeft u een overzicht van de aandachtspunten binnen uw organisatie.
  5.    Het beheren en actueel houden van de RI&E
  De rapportage en het plan van aanpak worden opgenomen in het ABS. Met behulp van het ABS kunt de aandachtspunten uit het plan van aanpak stapsgewijs uitvoeren.

  Bovenstaande punten worden altijd afgestemd met de klant.

 • Digitaal ArboBeheerSysteem (ABS)

  Het ArboBeheersSysteem (ABS) is een instrument dat structuur en samenhang brengt in maatregelen die u moet nemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. In het ABS zijn alle beheersonderwerpen vanuit de Arbowetgeving direct inzichtelijk. Alle rapporten en documenten voortvloeiende uit de risico-inventarisatie, kunt u eenvoudig documenteren en digitaal (online) raadplegen. Bovendien genereert het systeem informatie die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid.

  Het ABS van ArboAnders heeft de RI&E of een andere vragenlijst als basis. Wanneer er wijzigingen zijn in de organisatie of in de wetgeving, kunt u een deel-RI&E uitzetten en toevoegen aan het plan van aanpak, ofwel het ABS. Dit betekent dat u niet elke 3 á 4 jaar een volledige RI&E hoeft uit te voeren. Door het ABS worden maatregelen niet eenmalig opgelost, maar blijvend geborgd. Het ABS zorgt voor een implementatie van maatregelen. Hiermee bouwt elke afdeling of organisatie zijn eigen dossier op. ArboAnders zorgt ervoor dat het systeem up-to-date blijft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

  De voordelen van het ABS

  • Eén keer een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en daarna nooit meer! Met het bijhouden van de RI&E in het ABS heeft u altijd de beschikking over een actueel plan van aanpak;
  • Het ABS is actueel aan de normen in de Arbowet;
  • Een overzichtelijk plan van aanpak met alleen uw eigen acties voor de komende periode;
  • Alle documenten en voortgang in één systeem en gemakkelijk bij te houden;
  • Op het moment van een openstaande actie, ontvangt u een persoonlijke e-mail uit het ABS;
  • Wetswijzigingen regelgeving worden automatisch bijgewerkt in het ABS.

   

 • PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

  Onder preventief medisch onderzoek (PMO) wordt verstaan het periodiek meten van mogelijke gevolgen in de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk. Dit onderzoek is direct gerelateerd aan de RI&E. Het PMO is meer preventief van aard.

  Werkwijze
  Veelal komt vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het advies voor om een PMO uit te voeren. Door medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de PMO, krijgt de organisatie inzicht in de gezondheid van de medewerkers.

  Een PMO wordt, afhankelijk van de risico’s in het werk en de wensen van de klant, samengesteld en bevat een aantal basiselementen;

  • het invullen van een gezondheidsvragenlijst door de medewerker
  • het bepalen van de Body Mass Index (lengte- en gewicht) als maat voor overgewicht
  • bloeddruk
  • vetpercentage en oogmeting

  Onze PMO-adviseur bespreekt de ingevulde vragenlijst en de resultaten van het onderzoek met de medewerker.

  Op basis van risico’s in het werk kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • Gehoortest. Hierbij wordt bepaald of er gehoorschade is. Dit is van belang bij medewerkers die in een lawaaiige omgeving werken.
  • Longfunctie. Hierbij wordt de functie van de longen gemeten. Dit is van belang bij medewerkers die in een stoffige omgeving werken, lassen of met gevaarlijke stoffen werken.
  • ECG. Hiermee wordt de functie van het hart bepaald.
  • Bloed. Een bloedonderzoek kan bestaan uit het meten van basisfuncties (lever- en nierfuncties) en onder andere cholesterol en glucose. Bij blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen kan de concentratie van deze stoffen in het bloed worden bepaald.
  • Urine. Bij urine onderzoek kan de aanwezigheid van eiwit, suiker en leukocyten (bloedcellen) worden bepaald. Bij blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen kan de concentratie van deze stoffen in de urine worden bepaald.


  Aan het PMO kunnen onderdelen die te maken hebben met werkbeleving, plezier in het werk en leefstijl worden toegevoegd. Zo is het mogelijk om een conditietest uit te voeren of een lichamelijk onderzoek te laten doen door een bedrijfsfysiotherapeut.

  Op basis van het onderzoek stelt onze PMO-adviseur (in verband met privacy vanaf 15 deelnemers in dezelfde functie en/of afdeling) een rapport op.

 • Arbeidskracht

  Arbeidskracht geeft u inzicht in de balans van uw medewerkers door de energie- en de stressbronnen, in combinatie met de persoonlijkheid, gedragsstijl en weerbaarheid, te beoordelen.

  Onderwerpen in Arbeidskracht

  • Algemene gezondheid
  • Leefstijl
  • Klachten in het werk
  • Belasting in het werk
  • Bevlogenheid en Mentale belasting
  • Herstelbehoefte en Mentale stressklachten

  Daarnaast zijn vragen opgenomen over hartfalen, suikerziekte/diabetes, astma/COPD en overgewicht/obesitas.

  Werkwijze
  De Arbeidskrachtmonitor kan op 2 manieren worden ingezet:

  1. Als instrument met een gesprek en gezondheidscheck
  2. Als instrument met gerichte individuele vervolgstappen

  Bij beide manieren vult de medewerker de basisvragenlijst online in. De antwoorden op deze vragen worden tijdens het moment van invullen gewogen en beoordeeld.

  Per onderwerp levert dit één van de volgende resultaten op:

  • Groen
   De balans van de medewerker is goed, er is geen aanleiding voor een aanvullend onderzoek.
  • Oranje
   Er lijkt onbalans, de medewerker scoort matig. De medewerker krijgt direct een verdiepende vragenlijst met het verzoek deze in te vullen.
  • Rood
   Er is onbalans.

  Een medewerker kan maximaal 2 verdiepende vragenlijsten invullen. Als op meer dan twee onderdelen oranje wordt gescoord, dan wordt dit beschouwd als rood. Resultaat van het invullen, inclusief eventuele verdiepende, is groen of rood. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de medewerker een terugkoppeling via de e-mail.

  a) Instrument met een gesprek en gezondheidscheck

  De vragenlijst wordt besproken met onze PMO-Adviseur. Tijdens het gesprek worden de resultaten uit de vragenlijst besproken. Daarnaast worden een aantal metingen uitgevoerd:

  • Biometrie (lengte, gewicht, BMI, vetmeting, bloeddruk en visus)
  • Cholesterol vingerprik
  • Urinetest (suiker, eiwit, witte bloedcellen en rode bloedcellen)

  Voor de organisatie wordt bij voldoende deelname (groepsgrootte minimaal 15 deelnemers in verband met de privacy) een overzicht gemaakt van belangrijkste knelpunten, dit kan ook per afdeling. Dit wordt vertaald naar een concreet advies voor de organisatie.

  b) Instrument met gerichte individuele vervolgstappen

  Medewerkers die in balans zijn worden verder niet belast met onderzoeken of metingen. Voor medewerkers in onbalans wordt vastgesteld welke vervolgstap wenselijk is. Dit kan betekenen dat men in aanmerking komt voor:

  • Aanvullende medische keuring door de PMO-Adviseur,
  • Fitheidtest/conditietest,
  • Cursus tillen,
  • Training conflicthantering,
  • Consult bij de arbeidsdeskundige,
  • Consult bedrijfsfysiotherapeut,
  • Consult bij de bedrijfsarts,
  • Onderzoek door ergonoom.


  Voor de organisatie wordt bij voldoende deelname (groepsgrootte minimaal 15 deelnemers in verband met de privacy) een overzicht gemaakt van belangrijkste knelpunten, dit kan ook per afdeling. Dit wordt vertaald naar een concreet advies voor de organisatie.

 • Arbeidshygiëne

  Arbeidshygiëne richt zich op het herkennen, evalueren en beheersen van fysische, chemische en biologische factoren. De onderzoeken hebben betrekking op: 

  • Blootstelling aan schadelijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (microben: bacteriën, schimmels, gist, virussen)
  • Blootstelling aan schadelijke geluid;
  • Klimaatproblematiek;
  • Kantooromgeving;
  • Werken bij hoge temperaturen (industriële ovens) of bij lage temperaturen (in koelcellen);
  • Blootstelling aan elektro-magnetische velden;
  • Blootstelling aan lichaamstrillingen (chauffeurs, kraandrijvers) of hand-armtrillingen (elektrisch handgereedschap).
 • Arbeids- en Organisatieadvies (A&O)

  ArboAnders kan op het gebied van arbeid en organisatie brede ondersteuning aan uw organisatie bieden.

  Hierbij kunt u denken aan:

  • medewerkertevredenheidsonderzoek/werkbelevingsonderzoek;
  • leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • coaching;
  • teambuilding;
  • organisatieadvies.
 • Veiligheid

  Onze veiligheidskundige richt zich op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werknemer kan beïnvloeden. Dit vakgebied is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van veiligheidsvraagstukken.

  Onze veiligheidskundige kan u adviseren bij:

  • opstellen van een risico-inventarisatie- en -evaluaties (RIE);
  • implementeren, onderhouden en optimaliseren van het veiligheidsbeleid;
  • onderzoek en advies complexe veiligheidskundige vraagstukken;
  • implementeren, onderhouden en optimaliseren van VCA-systemen;
  • begeleiden bij V&G projectplannen.
 • Werkplekadvies

  Een goede, ergonomische werkplek is heel belangrijk. Ergonomische werkplekken voorkomen of verminderen lichamelijke klachten en dragen bij aan een prettige werkomgeving.

  De ergonoom/ bedrijfsfysiotherapeut van ArboAnders analyseert de werkzaamheden op de werkplek waarbij specifiek wordt gekeken naar werkhoudingen, werktechnieken en werkwijze. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de fysieke belasting, houding- en bewegingsgedrag in relatie tot de ergonomie van de werkplek.

 • Keuringen

  U kunt bij ArboAnders terecht voor diverse keuringen:

  • Chauffeurskeuring;
  • Rijbewijskeuring (verlenging);
  • Taxikeuring;
  • Bodemsaneringskeuring;
  • Asbestkeuring;
  • Ademluchtkeuring.

   

 • Vertrouwenspersoon

  Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van hun medewerkers. Sinds 2007 bent u dan ook wettelijk verplicht om binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  • Pesten;
  • Seksuele intimidatie;
  • Agressie en geweld;
  • Werkdruk.

  PSA beleid is het preventieve beleid gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Als voorkomen niet mogelijk is, is het van belang het zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk onderdeel van uw PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

  Vertrouwenspersoon
  Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers terecht met problemen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een conflict met een leidinggevende of een collega, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. Naast problemen op de werkvloer kunnen er ook zaken in het privéleven spelen van de medewerker die het functioneren op het werk kunnen beïnvloeden. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

   

 • VCA-begeleiding

  ArboAnders kan u ondersteunen bij het behalen of behouden van het VCA*- of VCA**-certificaat. Het beheer van het VCA-systeem vindt dan plaats in het ArboBeheerSysteem.

 • Vaccinaties

  De volgende vaccinaties worden door ons uitgevoerd:

  • Griep;
  • Hepatitis A;
  • Hepatitis B;
  • Tetanus.

Hoe wij kijken naar preventie!

Ons Zicht-op-verzuim model® is een visuele vertaling van onze werkwijze. Onze slagvaardige manier van handelen, verandert mee met de fase waarin u en uw werknemer zich bevinden tijdens het verzuimproces.

ArboAnders heeft in de afgelopen jaar het Zicht-op-verzuim model ontwikkeld. De meeste klanten van ons, kennen ArboAnders vanuit de verzuimbegeleiding. Maar verzuim behelst veel meer dan dat. In het model is goed te zien welke factoren allemaal een rol spelen, voordat er hoe dan ook sprake is van verzuim. Met een goed beleid kan verzuim aan de voorkant worden voorkomen.

Een afspraak maken
is óók zo geregeld!

Plan snel een oriënterend gesprek in
met één van onze adviseurs.