Eenvoud loont!
Ook in arbo- en verzuimbeleid.
Maak nu een afspraak
Arbozorg producten

Onze arbozorg producten

alle diensten op een rij!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie)

  Met de RI&E van ArboAnders krijgt u inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie.

  De uitvoering van de RI&E in 8 stappen:

  1.    Gesprek met de directie of een afvaardiging
  Voor de uitvoering van de RI&E is er een gesprek tussen de directie en de adviseur van ArboAnders.
  2.    Gesprek met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) / Ondernemingsraad (OR)
  Aansluitend volgt een gesprek met de PVT/ OR.
  3.    Beantwoorden van de vragenlijsten RI&E
  U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het ArboBeheerSysteem (ABS). De vragenlijsten zijn verdeeld in de onderwerpen Beleid & Organisatie en Op en Om de Werkplek.
  4.    Vragenlijst arbeidsomstandigheden werknemers
  Om werknemers bij de RI&E te betrekken, is er voor alle werknemers een vragenlijst arbeidsomstandigheden.
  5.    Documenten en andere relevante beleidsstukken
  De adviseur van ArboAnders bestudeert eventuele aanwezige en beschikbare beleidsstukken die betrekking hebben op het arbeidsomstandigheden.
  6.    Het uitvoeren van de rondgang
  Nadat de vragenlijsten ingevuld zijn, maakt de adviseur met de verantwoordelijke persoon een rondgang door uw bedrijf om de ingevulde vragenlijsten te toetsen.
  7.    Het opstellen en bespreken van de rapportage
  De resultaten uit de gesprekken en de vragenlijsten worden omgezet naar een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heeft u een overzicht van de aandachtspunten binnen uw organisatie.
  8.    Het beheren en actueel houden van de RI&E
  De rapportage en het plan van aanpak worden opgenomen in het ABS. Met behulp van het ABS kunt de aandachtspunten uit het plan van aanpak stapsgewijs uitvoeren.

  Bovenstaande punten worden altijd afgestemd met de klant.

 • PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

  Met een PMO worden werknemers periodiek in de gelegenheid gesteld om een onderzoek te ondergaan dat erop gericht is de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Maar hoe werkt zo’n PMO eigenlijk? Welk doel heeft het en wat mag u ervan verwachten? Een PMO is in de basis bedoeld om gezondheidschade bij uw medewerkers te voorkomen.

 • Digitaal ArboBeheerSysteem (ABS)

  Met behulp van het ArboBeheerSysteem (ABS) bouwt u uw eigen managementsysteem, plan van aanpak en beheersplan. In het ABS kunt u, naast arbozaken, ook VCA, kwaliteit, onderhoud en brandveiligheid vastleggen en beheren.

  Mogelijkheden ABS
  Het ABS is een webapplicatie (www.arbobeheersysteem.nl), waarmee u beschikt over een actueel plan van aanpak. U kunt het plan van aanpak eenvoudig bijwerken. Door met het ABS te werken, worden maatregelen niet eenmalig opgelost, maar worden deze blijvend geborgd. Het ABS ondersteunt duurzame implementaties.

  De voordelen van het ABS

  • Eén keer een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en daarna nooit meer! Met het bijhouden van de RI&E in het ABS heeft u altijd de beschikking over een actueel plan van aanpak;
  • Het ABS is actueel aan de normen in de Arbowet;
  • Een overzichtelijk plan van aanpak met alleen uw eigen acties voor de komende periode;
  • Alle documenten en voortgang in één systeem en gemakkelijk bij te houden;
  • Op het moment van een openstaande actie, ontvangt u een persoonlijke e-mail uit het ABS;
  • Wetswijzigingen regelgeving worden automatisch bijgewerkt in het ABS.

   

 • Arbeidshygiëne

  Arbeidshygiëne richt zich op het herkennen, evalueren en beheersen van fysische, chemische en biologische factoren. De onderzoeken hebben betrekking op: 

  • Blootstelling aan schadelijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (microben: bacteriën, schimmels, gist, virussen)
  • Blootstelling aan schadelijke geluid;
  • Klimaatproblematiek;
  • Kantooromgeving;
  • Werken bij hoge temperaturen (industriële ovens) of bij lage temperaturen (in koelcellen);
  • Blootstelling aan elektro-magnetische velden;
  • Blootstelling aan lichaamstrillingen (chauffeurs, kraandrijvers) of hand-armtrillingen (elektrisch handgereedschap).
 • Veiligheid

  Onze veiligheidskundige richt zich op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het welzijn van de werknemer kan beïnvloeden. Dit vakgebied is gebaseerd op het herkennen, evalueren en beheersen van veiligheidsvraagstukken.

  Onze veiligheidskundige kan u adviseren bij:

  • opstellen van een risico-inventarisatie- en -evaluaties (RIE);
  • implementeren, onderhouden en optimaliseren van het veiligheidsbeleid;
  • onderzoek en advies complexe veiligheidskundige vraagstukken;
  • implementeren, onderhouden en optimaliseren van VCA-systemen;
  • begeleiden bij V&G projectplannen.
 • Werkplekadvies

  Een goede, ergonomische werkplek is heel belangrijk. Ergonomische werkplekken voorkomen of verminderen lichamelijke klachten en dragen bij aan een prettige werkomgeving.

  De ergonoom/ bedrijfsfysiotherapeut van ArboAnders analyseert de werkzaamheden op de werkplek waarbij specifiek wordt gekeken naar werkhoudingen, werktechnieken en werkwijze. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de fysieke belasting, houding- en bewegingsgedrag in relatie tot de ergonomie van de werkplek.

 • Keuringen

  U kunt bij ArboAnders terecht voor diverse keuringen:

  • Chauffeurskeuring;
  • Rijbewijskeuring (verlenging);
  • Taxikeuring;
  • Bodemsaneringskeuring;
  • Asbestkeuring;
  • Ademluchtkeuring.

   

 • Vertrouwenspersoon

  Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van hun medewerkers. Sinds 2007 bent u dan ook wettelijk verplicht om binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  • Pesten;
  • Seksuele intimidatie;
  • Agressie en geweld;
  • Werkdruk.

  PSA beleid is het preventieve beleid gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Als voorkomen niet mogelijk is, is het van belang het zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk onderdeel van uw PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

  Vertrouwenspersoon
  Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers terecht met problemen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een conflict met een leidinggevende of een collega, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. Naast problemen op de werkvloer kunnen er ook zaken in het privéleven spelen van de medewerker die het functioneren op het werk kunnen beïnvloeden. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

   

 • VCA-begeleiding

  ArboAnders kan u ondersteunen bij het behalen of behouden van het VCA*- of VCA**-certificaat. Het beheer van het VCA-systeem vindt dan plaats in het ArboBeheerSysteem.

 • Vaccinaties

  De volgende vaccinaties worden door ons uitgevoerd:

  • Griep;
  • Hepatitis A;
  • Hepatitis B;
  • Tetanus.

Hoe wij kijken naar preventie!

Ons Zicht-op-verzuim model® is een visuele vertaling van onze werkwijze. Onze slagvaardige manier van handelen, verandert mee met de fase waarin u en uw werknemer zich bevinden tijdens het verzuimproces.

ArboAnders heeft in de afgelopen jaar het Zicht-op-verzuim model ontwikkeld. De meeste klanten van ons, kennen ArboAnders vanuit de verzuimbegeleiding. Maar verzuim behelst veel meer dan dat. In het model is goed te zien welke factoren allemaal een rol spelen, voordat er hoe dan ook sprake is van verzuim. Met een goed beleid kan verzuim aan de voorkant worden voorkomen.

Een afspraak maken
is óók zo geregeld!

Plan snel een oriënterend gesprek in
met één van onze adviseurs.