Advies RIVM en isolatie

COVID-19-patiënt

Beschrijving

Advies opheffen isolatie

 In het ziekenhuis
 Patiënten en zorgmedewerkers met    COVID-19 in   ziekenhuizen
 Zie het advies van FMS-expertisegroep infectiepreventie
 In overige instellingen, 
 (verpleeghuis of  gehandicaptenzorg)
 Patiënt met bewezen COVID-19 niet  opgenomen in   ziekenhuis
 Ten minste 24 uur symptoomvrij2 EN 48 uur koortsvrij1 EN minimaal   14  dagen na de start symptomen3
 
 Immuungecompromitteerde patiënt met COVID-19 niet   opgenomen in ziekenhuis
 Ten minste 24 uur symptoomvrij2 EN 48 uur koortsvrij1 EN minimaal   14  dagen na de start symptomen3; overweeg 2 keer testen met 24   uur ertussen
 Binnen en buiten instellingen
 Zorgmedewerkers met COVID-19
 Ten minste 24 uur symptoomvrij2 EN 48 uur koortsvrij1 EN minimaal   7 dagen na de start symptomen3
 Buiten instellingen
 Patiënt met COVID-19 in thuissituatie
 Ten minste 24 uur symptoomvrij2 EN minimaal 7 dagen na de start   symptomen3
 
 Immuungecompromitteerde patiënt
 Ten minste 24 uur symptoomvrij2 EN minimaal 14 dagen na de start   symptomen3; overweeg 2 keer testen met 24 uur ertussen
 Bijzondere situaties
 Bij aanhoudende hoestklachten
 Ten minste 24 uur sterk afgenomen hoestklachten EN 48 uur   koortsvrijEN  minimaal 14 dagen na start symptomen3; overweeg   eenmalig testen
 
 Bij op het moment van afname  asymptomatische   personen
 Minimaal 72 uur na afname van monster5

Veelgestelde vragen over Coronavirus

Vraag
Niet kunnen/mogen werken door corona: wel of geen verzuim?

Inleiding
In het burgerlijk wetboek staat geen definitie van 'arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte'. In de ziektewet wordt hier meer over gezegd (dat in het arbeidsrecht is overgenomen). In de ziektewet staat vermeld dat (bij loondoorbetaling) sprake moet zijn van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte’. Ook 'gebreken' vallen hieronder. Uit de jurisprudentie volgt dat met 'arbeidsongeschiktheid wegens ziekte' wordt bedoeld: 'het op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of niet mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid'. Uit de jurisprudentie blijkt verder dat het van belang is dat er medische beperkingen van lichamelijke- of geestelijke aard zijn, waardoor de werknemer niet in staat is tot het verrichten van zijn werkzaamheden. Zoals bekend bestaat de coronacrisis pas kort. Er zijn daardoor (nog) geen uitspraken die specifiek op de coronacrisis betrekking hebben.

Voorbeelden:
1. Werknemer is zelf niet ziek, maar is vanuit zijn huis zijn eigen werk aan het verrichten;
Er is geen ziekte of gebrek (geen medisch verzuim). Werknemer kan immers (thuis) zijn eigen werkzaamheden verrichten.

2. Werknemer is zelf niet ziek, maar valt onder de risicogroep van het RIVM en wordt door de werkgever naar huis gestuurd en kan daar zijn eigen werkzaamheden verrichten;
Zolang de werknemer (thuis) zijn eigen werk kan doen, is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.

3. Werknemer is zelf niet ziek, maar valt onder de risicogroep van het RIVM en wordt door de werkgever naar huis gestuurd en kan daar slechts passende werkzaamheden verrichten;
Deze vraag is door de Nederlandse Vereniging Voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) beantwoord. Overeenkomstig de adviezen van de NVAB is er sprake van medisch verzuim; de werknemer die volgens het RIVM tot een risicogroep behoort en daarom thuis moet blijven, is wel arbeidsongeschikt, ook als hij zelf geen klachten heeft (bescherming eigen gezondheid). Als hij thuis andere werkzaamheden kan doen, dan verricht hij dus passend werk tijdens ziekte (https://nvab-online.nl/kennis-richtlijnen-faq-corona2020. De werknemer heeft medische redenen dat hij een verhoogd (en ernstig) risico loopt als hij weer op het werk verschijnt, waardoor hij zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten, maar wel passende arbeid.

4. Werknemer is zelf niet ziek, maar durft niet naar het werk te gaan, omdat hij bang is om besmet te raken;
Er is geen ziekte of gebrek (geen medisch verzuim). Werknemer kan immers naar zijn werkplek om zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Wel dient de werkgever alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting te voorkomen.

5. Werknemer is ziek, maar is (en kan) vanuit zijn huis zijn eigen werk verrichten;
Er is geen ziekte of gebrek (geen medisch verzuim), want hoewel de werknemer medische klachten heeft, kan hij (vanuit huis) wel zijn eigen werkzaamheden verrichten

6. Werknemer is ziek, maar kan zijn eigen werkzaamheden (vanwege ziekte) niet verrichten, maar wel aangepast werk doen;
Er sprake is van ziekte of gebrek (dus medisch verzuim). Werknemer kan immers zijn eigen werk door ziekte niet verrichten, maar wel aangepast werk doen (re-integratie activiteiten verrichten).

7. Werknemer is zelf niet ziek, maar zijn partner heeft griep/coronaklachten en de werknemer dient volgens het advies van het RIVM thuis te blijven;
Ook deze vraag is voorgelegd aan de NVAB, maar de NVAB geeft hierover geen duidelijkheid (het is kennelijk een twijfel geval) (https://nvab-online.nl/kennis-richtlijnen-faq-corona2020). In dit geval zijn er echter geen medische gronden die betrekking hebben op de werknemer, waardoor hij een verhoogd (en ernstig) risico loopt als hij op het werk verschijnt. Formeel is er geen sprake van ziekte of gebrek (en dus geen medisch verzuim).

8. Werknemer heeft zich, vanwege 'coronaklachten', ziek gemeld en zijn behandelaar (niet zijnde bedrijfsarts) heeft hem geadviseerd om zich ziek te melden;
De bedrijfsarts dient vast te stellen of sprake is van ziekte waardoor de werknemer zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten. De bedrijfsarts dient hiervoor ingeschakeld te worden.

Vraag
Mijn werknemer geeft aan tot de risicogroep te behoren en daarom niet op het werk te kunnen/willen verschijnen. Hoe kan ik hierin handelen?

Antwoord
Wanneer een werknemer aangeeft bij de werkgever dat hij/zij niet kan werken omdat hij/zij tot de risicogroep behoort, kan de bedrijfsarts van betekenis zijn. In eerste instantie is het belangrijk dat werkgever alle maatregelen op het werk treft die nodig zijn om iemand zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen laten werken. Denk aan: regelmatig handen kunnen wassen, niet in grote groepen samen zijn, afstand 1,5 meter kunnen aanhouden, thuisblijfbeleid bij verkoudheid, etc.

Dan is vervolgens de vraag vanuit zowel werkgever als werknemer terecht of iemand wel of niet op het werk dient te komen, omdat de werknemer mogelijk tot de risicogroep behoort. Hier zijn richtlijnen voor die de bedrijfsarts kent. Er kan een telefonisch consult met de bedrijfsarts ingepland worden waarin de bedrijfsarts antwoord geeft op de vraag of de medewerker wel of niet op de werkplek kan verschijnen in verband met het mogelijk behoren tot de risicogroep.  

Vraag
Wat zijn de langere termijn gevolgen van het coronaviris bij mensen die op de IC hebben gelegen?

Antwoord
Er komt steeds meer informatie over mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus, maar weer herstellen. Door corona kun je forse longklachten krijgen, vaak is opname op de intensive care (IC) nodig. Het blijkt dat er flinke longschade kan ontstaan, er blijven littekens in de longen achter. Hierdoor gaat de zuurstofuitwisseling minder goed dan voorheen. Gelukkig hebben de meeste mensen een flinke overcapaciteit in de longen. Het is dus mogelijk dat mensen met veel littekens in de longen, toch weer goed kunnen functioneren. 

Het herstel duurt echter lang. Intensivisten (artsen die op de IC werken) hebben als stelregel: 1 dag IC is 1 week revalideren. 3 weken op de IC betekent dus 21 weken revalidatie. Mensen hebben dus echt veel tijd nodig om te herstellen.

Daarnaast zijn er steeds meer signalen dat mensen die aan de beademing hebben gelegen ook cognitieve problemen krijgen, denk aan het geheugen, snel schakelen en informatie verwerken. Daarnaast spelen emotionele problemen een rol: de verwerking van hetgeen je op de IC meemaakt, vraagt ook de nodige hersteltijd.

Vraag
Mag een werkgever vragen naar een mogelijke coronabesmetting en die registreren?

Antwoord
Een werkgever mag werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts etc.). Hij mag hiervoor een checklist aanreiken. Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren.

Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden als ze klachten hebben die wijzen op een coronabesmetting. Zo kan de werkgever passende maatregelen nemen, zoals de werknemer opdragen om thuis te blijven (en voor zover mogelijk thuis te werken) en nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.

Dit alles is in overeenstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer voor zover relevant ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag hij een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. De werkgever mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al zijn personeel vragen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke coronabesmetting. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. Volgens de AP betekent dit onder meer dat de werkgever bijvoorbeeld niet mag bijhouden waar de werknemer op vakantie is geweest. En dat hij niet zelf de temperatuur van werknemers mag vastleggen.

Vraag
Ik ben door mijn behandelaar naar huis gestuurd om thuisisolatie toe te passen. Moet ik mij nu ziekmelden?

Antwoord
Je bent vanwege een medische reden thuis. Kun je thuis je eigen werkzaamheden verrichten, dan is verzuim niet nodig. Je bent immers inzetbaar voor je eigen werk, al is het in een aangepaste vorm.

Heb je werk dat je niet thuis uit kunt voeren of ben je niet helemaal volledig inzetbaar voor je eigen werk (bijvoorbeeld omdat een deel van de taken alleen op de normale werkplek kunnen), dan is een (gedeeltelijke) verzuimmelding op zijn plaats.

Vraag
Mijn werknemer is verkouden, wij hebben hem/haar naar huis gestuurd. Moet ik mijn medewerker ziekmelden?

Antwoord
Er is sprake van het niet kunnen uitvoeren van werk wegens medische klachten. Ook al had uw medewerker bij normale omstandigheden met deze verkoudheidsklachten misschien nog wel wat kunnen doen, gezien de huidige situatie is er wel sprake van verzuim. Er geldt immers een medische reden om deze werknemer thuis te laten met zijn/ haar medische klachten, nl. het voorkomen van verspreiden onder de collega’s. Kan de medewerker thuis het eigen werk blijven uitvoeren, dan is verzuim niet per se nodig. De medewerker is namelijk inzetbaar voor het eigen werk.

Vraag
Ik ben onlangs geopereerd en ben volgens een re-integratieschema mijn eigen werk weer aan het opbouwen. Is dit verstandig omdat ik nog kwetsbaar ben?

Antwoord
Niet iedereen die geopereerd is, is extra vatbaar voor corona. Dit hangt af van de aard van de behandeling. Er zijn in jouw geval mogelijkheden om te werken, maar als dit niet in het eigen werk kan vanwege de risico’s of het kan niet op de eigen werkplek (ivm besmettingsrisico door/van collega’s) dan kan het zijn dat het rei-ntegratieplan aangepast moet worden. Bespreek dit met je eigen leidinggevende. Wil je aanvullend advies, bel dan met ArboAnders.

Vraag
Mijn werknemer heeft een vitale functie, maar valt zelf in een risicogroep, hoe ga ik hiermee om?
Ik heb een vitale functie, maar val zelf in een risicogroep, hoe ga ik hiermee om?

Antwoord
Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus is het RIVM beleid leidend. Tevens heeft dit invloed op kwetsbare doelgroepen, waarbij de weerstand mogelijk lager is. Advies is dat werknemer en werkgever hierover in gesprek blijven en passende afspraken maken.