Wilt u contact met ArboAnders Een gewone Arbodienst
maar dan Anders

Voor werkgevers

Kwetsbare gezondheid

Hierbij ontvangt u meer informatie over de groep mensen met een kwetsbare gezondheid en hoe hiermee om te gaan. Houd u er rekening mee dat het per persoon erg kan afhangen door de ernst van de onderliggende medische situatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met ArboAnders.

Mensen met kwetsbare gezondheid
Mensen ouder dan 70 jaar worden sowieso in de risicogroep ingeschaald.

Bij werknemers ouder dan 18 jaar moet men volgens de richtlijnen bij de volgende aandoeningen rekening houden met een (mogelijk) vergrote kans op een ernstig ziektebeloop:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • slecht gereguleerde diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Zwangeren lijken volgens de al bekende informatie geen extra risico te lopen, maar vanuit de bescherming voor moeder en kind mag van een zwangere niet verwacht worden dat zij in contact komt met COVID-19 patienten en/of besmette materialen.

Kwetsbare medewerkers hebben vanuit de arbowet recht op extra bescherming bij risicovolle werkzaamheden. Wat dan van belang is:

 • goede opvolging van maatregelen en adviezen, eventueel met aanvullende voorzorgsmaatregelen en goede instructie.
 • directe collega’s op de hoogte brengen, zodat zij rekening kunnen houden met hun collega’s met een kwetsbare gezondheid.
 • geen klachten: bij het goed opvolgen van adviezen en geen verhoogd risico in het werk kan de medewerker met een kwetsbare gezondheid zijn/haar werk blijven doen.

Is er wel sprake van een verhoogd risico op besmetting in het werk en is er geen extra bescherming mogelijk, dan moeten mensen met een kwetsbare gezondheid vrijgesteld te worden van het eigen werk en dient hen vervangend werk aangeboden te worden.

Bij medewerkers met kwetsbare mensen in hun omgeving gelden dezelfde spelregels: geen klachten, goed adviezen opvolgen en geen groter risico, dan kan werken gewoon doorgaan.

Bij klachten van koorts, keelpijn, luchtwegen, hoesten, niezen, loopneus moet u uw medewerker naar huis sturen. Hij/zij kan thuis eventueel vervangende taken verrichten. Pas na minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn geweest, kan deze medewerker terug naar eigen werk.

Update werkwijze ArboAnders

Vanaf maandag 16 maart aanpassing in de fysieke consulten

Door het coronavirus worden vanaf maandag 16 maart a.s. alle ingeplande consulten tot 6 april vervangen door telefonische consulten. Wij realiseren ons dat fysieke spreekuren soms van meerwaarde zijn, echter door deze overmachtsituatie en om de gezondheid van de bedrijfsartsen te waarborgen, willen wij hen niet blootstellen aan extra risico's. Het kan betekenen dat een consult op een later tijdstip alsnog fysiek ingepland dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van het aanvragen van een nieuw consult. 

Wij zijn achter de schermen bezig met het organiseren van beeldschermconsulten. Zodra dit mogelijk is, zal dit als alternatief geboden worden.

Veelgestelde vragen

Vraag
Mag een werkgever vragen naar een mogelijke coronabesmetting en die registreren?

Antwoord
Een werkgever mag werknemers vragen om bij zichzelf na te gaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts etc.). Hij mag hiervoor een checklist aanreiken. Ook kan hij de bedrijfsarts of de arbodienst vragen om contact op te nemen met de werknemer, zodat zij kunnen adviseren.

Verder heeft de werkgever het recht om werknemers te vragen zich te melden als ze klachten hebben die wijzen op een coronabesmetting. Zo kan de werkgever passende maatregelen nemen, zoals de werknemer opdragen om thuis te blijven (en voor zover mogelijk thuis te werken) en nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s.

Dit alles is in overeenstemming met het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven. En met de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

Heeft een werknemer zich ziekgemeld, dan mag (en moet) de werkgever de ziekmelding (zonder nadere gezondheidsgegevens) registreren en de werknemer voor zover relevant ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ook mag hij een bedrijfsarts vragen om te adviseren of de werknemer inderdaad ziek is en welke mogelijkheden en beperkingen dit oplevert om te werken. De werkgever mag zo’n advies niet op voorhand, als er van ziekmeldingen geen sprake is, voor al zijn personeel vragen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag de werkgever werknemers niet zelf controleren op mogelijke coronabesmetting. Ook mag hij geen gezondheidsgegevens vastleggen: dit is en blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts en de arbodienst. Volgens de AP betekent dit onder meer dat de werkgever bijvoorbeeld niet mag bijhouden waar de werknemer op vakantie is geweest. En dat hij niet zelf de temperatuur van werknemers mag vastleggen.

Vraag:
Ik ben door mijn behandelaar naar huis gestuurd om thuisisolatie toe te passen. Moet ik mij nu ziekmelden?

Antwoord:
Je bent vanwege een medische reden thuis. Kun je thuis je eigen werkzaamheden verrichten, dan is verzuim niet nodig. Je bent immers inzetbaar voor je eigen werk, al is het in een aangepaste vorm.

Heb je werk dat je niet thuis uit kunt voeren of ben je niet helemaal volledig inzetbaar voor je eigen werk (bijvoorbeeld omdat een deel van de taken alleen op de normale werkplek kunnen), dan is een (gedeeltelijke) verzuimmelding op zijn plaats.

Vraag
Mijn werknemer is verkouden, wij hebben hem/haar naar huis gestuurd. Moet ik mijn medewerker ziekmelden?

Antwoord:
Er is sprake van het niet kunnen uitvoeren van werk wegens medische klachten. Ook al had uw medewerker bij normale omstandigheden met deze verkoudheidsklachten misschien nog wel wat kunnen doen, gezien de huidige situatie is er wel sprake van verzuim. Er geldt immers een medische reden om deze werknemer thuis te laten met zijn/ haar medische klachten, nl. het voorkomen van verspreiden onder de collega’s. Kan de medewerker thuis het eigen werk blijven uitvoeren, dan is verzuim niet per se nodig. De medewerker is namelijk inzetbaar voor het eigen werk.

Vraag:
Ik ben onlangs geopereerd en ben volgens een re-integratieschema mijn eigen werk weer aan het opbouwen. Is dit verstandig omdat ik nog kwetsbaar ben?

Antwoord:
Niet iedereen die geopereerd is, is extra vatbaar voor corona. Dit hangt af van de aard van de behandeling. Er zijn in jouw geval mogelijkheden om te werken, maar als dit niet in het eigen werk kan vanwege de risico’s of het kan niet op de eigen werkplek (ivm besmettingsrisico door/van collega’s) dan kan het zijn dat het rei-ntegratieplan aangepast moet worden. Bespreek dit met je eigen leidinggevende. Wil je aanvullend advies, bel dan met ArboAnders.

Vraag:
Mijn werknemer heeft een vitale functie, maar valt zelf in een risicogroep, hoe ga ik hiermee om?
Ik heb een vitale functie, maar val zelf in een risicogroep, hoe ga ik hiermee om?

Antwoord:
Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus is het RIVM beleid leidend. Tevens heeft dit invloed op kwetsbare doelgroepen, waarbij de weerstand mogelijk lager is. Advies is dat werknemer en werkgever hierover in gesprek blijven en passende afspraken maken.

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie

visual-afstand-houden-2.jpeg

Tijdens de persconferentie op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten (evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020).

Op zondag 22 maart is er vanuit het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De tekst van het NL-Alert is: Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport zondag 15 maart
Alle eerder genomen maatregelen gelden tot 6 april a.s. Daarnaast sluiten scholen en kinderdagverblijven. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Maatregelen donderdagmiddag 12 maart (persconferentie Overheid en RIVM):
Deze middag heeft het kabinet samen met het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd om de coronacrisis onder controle te krijgen en te houden:

 • Iedereen met koorts, hoesten of verkoudheidsklachten blijft thuis en vermijdt sociale contacten.
 • Evenementen en bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen bij elkaar komen worden afgelast.
 • Iedereen gaat zoveel mogelijk thuiswerken en gaat niet naar grote werkbijeenkomsten.
 • Bezoek aan kwetsbare personen wordt voorlopig uitgesteld. Houd wel op een andere manier contact met uw naasten.

Gezien de ontwikkeling van het aantal besmettingen zijn deze maatregelen nodig. De maatregelen gelden tot eind van deze maand.

Sinds maandagavond 9 maart 2020 werd al opgeroepen om geen handen meer te schudden. ArboAnders neemt het advies van Mark Rutte over voor haar bedrijfsartsen en medewerkers. Het is een simpele maatregel die al veel risico op besmetting kan voorkomen. 

ArboAnders adviseert u om deze maatregelen zoveel mogelijk toe te passen.

Het coronavirus (officieel COVID-19) is een griepachtig virus dat soortgelijke klachten geeft. Het virus lijkt wat besmettelijker te zijn dan de normale griep, maar heeft geen groter risico op ernstig ziek worden of overlijden dan griep. Het is met name risicovol voor mensen met een kwetsbare gezondheid zoals ouderen, mensen met ernstige hart- en longproblemen of mensen met een verminderde weerstand door ziekte of medicatie.

Voor zover nu bekend, zijn er in Nederland 1413 mensen positief getest op het coronavirus (tot en met maandag 16 maart 2020). Bij elke persoon wordt het afgesproken protocol qua onderzoek en quarantaine gevolgd. Behandeling vindt voor erg zieke mensen in het ziekenhuis plaats en de mensen die minder ziek zijn, zijn in thuisisolatie geplaatst. 

Eigen maatregelen om verspreiding te voorkomen

 • Gezond eten, op tijd naar bed gaan en goed voor jezelf zorgen. Hierdoor bent u minder vatbaar voor virussen, inclusief het coronavirus.
 • Regelmatig handen wassen (zie RIVM: Handen wassen – doe het goed en vaak - https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak)
 • Handen afdrogen aan eenmalige handdoeken, papieren handdoeken of blazers
 • Stoffen handdoeken na één dag in de was en op hete temperatuur wassen
 • Hoesten en niezen in de plooi van de elleboog i.p.v. in de handen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Contact met mensen met griepklachten zoveel mogelijk vermijden.

Wat als u ziek wordt?
Mensen die ziek zijn (koorts en luchtwegklachten), maar niet in het buitenland zijn geweest of in aanraking met iemand die ziek is door het coronavirus, hoeven zich op dit moment geen zorgen te maken.

Mensen die wel in de risicogebieden zijn geweest en binnen veertien dagen na terugkeer ziek zijn geworden, kunnen zich bij vragen TELEFONISCH melden bij hun huisarts. De huisarts beoordeelt of er risico is op eventueel coronavirusbesmetting en zal verdere stappen ondernemen. Bij een positieve test op het coronavirus, doet het GGD aanvullend onderzoek om bijvoorbeeld anderen die besmet zijn op te sporen.

Preventief testen
Preventief testen is niet zinvol. De test is pas goed betrouwbaar wanneer iemand ziek is. Na het afnemen van een test duurt het maximaal 24 uur tot de uitslag.

Preventief in quarantaine brengen van mensen die in het buitenland zijn geweest is niet zinvol. Het merendeel is niet besmet en zal niet ziek worden. De incubatietijd (de tijd tussen besmetting en eerst zichtbare klachten) wordt momenteel op twee tot vier weken geschat.

Adviezen ten aanzien van werk
Op maandag 9 maart is een oproep aan de werkgevers in Brabant gedaan om medewerkers deze weken zoveel mogelijk thuis te laten werken. Niet iedereen zal thuis kunnen werken, elke werkgever moet beslissen wat haalbaar en praktisch is voor zijn/haar bedrijf. 

Het grootste risico, afgezien van mensen met een verminderde weerstand, is dat afdelingen van bedrijven en organisaties mogelijk niet meer aan hun normale bedrijfsvoering toekomen omdat er teveel mensen ziek zijn of mensen in quarantaine zitten.

Een aantal adviezen om de bedrijfscontinuiteit in stand te houden

 • Waar mogelijk thuiswerken, zeker voor zieke medewerkers
 • Normale persoonlijke hygiëne blijven toepassen (vaker handen wassen op juiste manier, hoesten/niezen in elleboog, goede schoonmaak, uit buurt van zieke mensen blijven)
 • Risicoplekken binnen organisatie in kaart brengen, namelijk:
 • medewerkers die contact hebben met mensen met kwetsbare gezondheid
 • medewerkers die naar buitenland gaan of geweest zijn
 • solitaire maar relevante functies (is er iemand die deze taken zonodig kan overnemen)
 • kritieke processen binnen het bedrijf
 • Voorkom bijeenkomsten met veel mensen bij elkaar
 • Gebruik digitale middelen voor overleg/vergaderingen in plaats van fysiek vergaderen

Denk tevens aan bijzonder verlofvormen voor medewerkers die voor zieke familieleden moeten zorgen. Er is voor specifieke situaties werktijdverkorting aan te vragen wanneer er door het coronavirus tijdelijk minder werk uit te voeren is.

​Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met ArboAnders. Wij zullen u zo goed mogelijk adviseren en houden de actuele stand van zaken rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Aanvullende informatie

 • Het belangrijkste bij deze gezondheidsrisico’s is om niet in paniek te raken. 
 • Bij vragen van individuele medewerkers over hun eigen gezondheid, kunnen zij zich telefonisch melden bij hun huisarts. 
 • De meest actuele informatie is te vinden op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of u kunt tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met uw regionale GGD.
 • Bij algemene vragen over het coronavirus: 0800-1351.
 • Mocht u zakelijk of privé reisplannen hebben naar bovengenoemde gebieden, kijk dan voor het meest actuele reisadvies op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen