Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ArboAnders. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ArboAnders is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ArboAnders niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. ArboAnders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ArboAnders geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

E-mail
De informatie in de e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor de ontvanger bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit e-mailbericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. ArboAnders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.