Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met Arbo Anders
Het laatste nieuws

over diverse onderwerpen

leest u hier.....

over diverse onderwerpen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

9 juli 2020
Vakantieperikelen zieke werknemer

Hoe gaat u ermee om als uw werknemer tijdens de vakantie ziek wordt en hierdoor niet tijdig van zijn vakantie terugkeert? Mag een zieke werknemer op vakantie?

Vakantieperikelen rondom uw zieke werknemer …

In de praktijk blijkt de vakantie niet altijd volgens planning te verlopen. Hoe gaat u ermee om als uw werknemer tijdens de vakantie ziek wordt en hierdoor niet tijdig van zijn vakantie terugkeert? Mag een zieke werknemer op vakantie?

“Ik ben helaas ziek ...” In de praktijk komt het regelmatig voor dat werknemers zich tijdens hun vakantie ziek melden. Ook tijdens een vakantie is de werknemer verplicht om dit tijdig te doen. Leg in uw ziekteverzuimreglement vast dat de regels rondom ziekmelden ook tijdens een vakantie gelden. Denk daarbij aan het tijdstip van ziekmelding en de wijze van ziek melden (telefonisch, bij welke persoon binnen uw organisatie, etc.).

Verzuimbegeleiding

Als uw werknemer in Nederland op vakantie is, kan de verzuimbegeleiding vaak direct worden gestart. Als uw werknemer in het buitenland verblijft, is dat praktisch veel lastiger. Het blijft echter van belang dat u ervoor zorgt dat uw bedrijfsarts na de vakantie kan bepalen of de werknemer inderdaad ziek is (geweest) en of de vakantiedagen al dan niet als ziektedagen moeten worden aangemerkt.

Hoe pakt u dat aan? Om te kunnen bepalen of een werknemer ziek is, is het van belang om contact te onderhouden met uw werknemer. Het is daarnaast verstandig om de volgende informatie op te vragen:

  • het vakantieadres van uw werknemer;
  • een verklaring, bij voorkeur in het Engels, van een (huis)arts of ziekenhuis over de ziekte van uw werknemer en de (on)mogelijkheid om terug te reizen naar huis.

Tip. Neem de verplichtingen rondom bereikbaarheid en het verstrekken van informatie op in uw verzuimprotocol en roep de werknemer na terugkeer op voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Uw bedrijfsarts kan dan bepalen of er inderdaad sprake is geweest van arbeidsongeschiktheid. Zo nodig kan hij beoordelen of dat uw werknemer inderdaad niet tijdig kon terugkeren van zijn vakantieadres.

Hoe zit het met de vakantiedagen?
Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kunt u deze dagen niet zomaar inhouden op het vakantietegoed. Als uw werknemer inderdaad ziek is, heeft hij namelijk niet van zijn vakantie kunnen genieten. De dagen dat hij ziek was, moeten dus in principe worden aangemerkt als ziektedagen. Tip. Dit kan anders zijn als hierover andere afspraken zijn gemaakt in de toepasselijke cao of de arbeidsovereenkomst of als uw werknemer hiermee instemt. In dat geval kunt u ziektedagen wel alleen inhouden op de bovenwettelijke vakantiedagen.

En uw zieke werknemer?

Als uw werknemer al ziek is en op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming vragen. U moet dan een inschatting maken of de vakantie bijdraagt aan het herstel van de zieke werknemer of niet. Dit is in de praktijk lastig te bepalen. U kunt in dat geval het beste de bedrijfsarts om advies vragen. Uw bedrijfsarts kan namelijk wel bepalen wat het effect van de vakantie is op het herstel en de re-integratie. U kunt vervolgens op basis van het advies een beslissing nemen op het verzoek van uw werknemer.

Het vakantiedagensaldo …
Een zieke werknemer die op vakantie gaat, wordt tijdelijk vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. In principe kunt u de vakantie dus verwerken door de vakantiedagen af te boeken van het vakantiedagensaldo van uw werknemer. Uw werknemer moet hiermee echter wel instemmen. Tip. Leg de toestemming van uw werknemer om de vakantiedagen af te boeken schriftelijk vast. U kunt dan altijd bewijzen dat u uw werknemer toestemming heeft gegeven.

Als uw werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, gelden er in principe dezelfde regels als bij ziekte buiten de vakantie. Leg de regels rondom ziekmelding en het verstrekken van de informatie die u nodig heeft wel vast in uw verzuimreglement. Is uw werknemer reeds ziek en wil hij met vakantie, vraag dan de bedrijfsarts om advies of dat oké is.

Gelezen in: Tips & Advies Personeel - Jaargang 25 - Nummer 17 - 26/06/2020

<< Terug naar overzicht

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bel met ons