Een gewone Arbodienst
maar dan anders
Wilt u contact met ArboAnders
Diensten

Arbeidsdeskundige

Denken in mogelijkheden

Arbeidsdeskundige

Niemand vindt het prettig om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te zijn. Voor zowel de werknemer als de werkgever is het daarom belangrijk te weten wat dan wél de mogelijkheden zijn voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Een arbeidsdeskundige brengt deze opties in een arbeidsdeskundig onderzoek in kaart. Het onderzoek richt zich op de drie belangrijkste vragen: Wat kan de medewerker aan? Wat zijn reële verwachtingen? Hoe zit het met wet- en regelgeving? Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek laten doen?

Arbeidsdeskundig onderzoek kan u helpen in bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • als uw medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen;
 • als het niet duidelijk is of uw zieke medewerker in de toekomst het werk weer kan doen;
 • als het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn na of tijdens
 • ziekteverlof;
 • als de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is;
 • als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Voorafgaand aan de WIA-beoordeling van de verzuimende werknemer toetst het UWV de reintegratie-inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer. De criteria liggen op het medisch en arbeidsdeskundige vlak. De re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer worden door het UWV o.a. getoetst op het tijdig onderzoeken van de mogelijkheden en kansen op terugkeer in het arbeidsproces van de arbeidsongeschikte werknemer. Zowel de mogelijkheden bij de eigen werkgever, als het tijdig zoeken naar duurzaam passende arbeid bij een andere werkgever indien dat niet mogelijk is bij de eigen werkgever (spoor 2). Het vaststellen of er al dan niet duurzaam passende arbeid bij de eigen werkgever is, dient door een deskundige te gebeuren. In het algemeen bedoelt het UWV hiermee de inzet van een arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige heeft voor het arbeidsdeskundig onderzoek een actueel inzetbaarheidsprofiel nodig, dat is opgesteld door de bedrijfsarts. Een inzetbaarheidsprofiel wordt bij ArboAnders wel een Re-integratie Mogelijkheden Lijst genoemd (of FML – Functionele Mogelijkheden Lijst genoemd) en bevat prognose ten aanzien van eventuele toe- of afname van de benutbare mogelijkheden van de werknemer. Het door ArboAnders uitgevoerde arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit: 

 • Gesprek met werkgever: over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, functioneren van de medewerker, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • Gesprek met werknemer: over zijn functie, de knelpunten, wat er tot op heden is gebeurd, werk en opleiding, eigen visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • Een werkplekonderzoek (indien van toepassing).
 • Onderzoek van re-integratiemogelijkheden op basis van het inzetbaarheidsprofiel van werknemer, waarbij de volgende situaties worden beoordeeld:
  • De re-integratiemogelijkheden in de eigen functie, al dan niet met aanpassingen in omstandigheden en omvang.
  • In geval er geen verdere re-integratiemogelijkheden zijn in de eigen functie, de mogelijkheden in een andere functies bij dezelfde werkgever.
  • Re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever.
 • Indien noodzakelijk is er afstemming met de begeleidende bedrijfsarts, welke het inzetbaarheidsprofiel heeft opgesteld.
 • Rapportage.

De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijke vervolgstappen voor een goed re-integratietraject en wijst waar mogelijk op de financiële consequenties ter voorkoming van vergaande gevolgen voor de WIA-procedure. De rapportage van het arbeidsdeskundige kan worden gehanteerd als één van de documenten voor uw reintegratiedossier. Bij een eventuele WIA-aanvraag (dan wel deskundigenoordeel)fungeert deze rapportage mede ter onderbouwing naar het UWV van de door de werkgever en werknemer geleverde re-integratie-inspanningen.

Vragen?

Vraag offerte aan

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.

Offerte aanvraag