Veelgestelde vragen

BTW vrijgesteld

Waarom worden bepaalde verrichtingen niet meer met btw belast?
ArboAnders volgt de fiscale wet- en regelgeving en heeft recent overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Uitkomst is dat ArboAnders vanaf 1 januari 2023 geen btw meer gaat berekenen over verrichtingen die betrekking hebben op de “gezondheidskundige verzorging” van de medewerkers.

Zijn alle verrichtingen vrijgesteld van btw?
Nee, alleen de verrichtingen die betrekking hebben op de “gezondheidskundige verzorging” van de medewerkers. Wij hanteren de lijst van vrijgestelde en belaste werkzaamheden arbodiensten, opgesteld door de belastingdienst.

Ondervind ik nadeel aan het feit dat niet alles met btw wordt belast?
Nee, u ondervindt hier geen nadeel aan.

Heb ik voordeel van het btw vrijgesteld factureren?
U ondervindt voordeel wanneer u btw vrijgesteld bent. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven in de branches gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang.

Waarom hebben bedrijven die btw vrijgesteld zijn per 1 januari 2023 een voordeel?
Bedrijven die niet btw plichtig zijn kunnen de btw in de inkoop (kosten) niet verrekenen (terugvragen). Echter, per 1 januari 2023 gaat ArboAnders over verrichtingen die betrekking hebben op de “gezondheidskundige verzorging”, conform gepubliceerde lijst, geen btw meer in rekening brengen.

Is een aanpassing vereist in de administratie?
Nee, u hoeft niets aan te passen in uw administratie. Facturen kunnen net als anders verwerkt worden, alleen is er nu (mogelijk) een splitsing in btw belast en btw vrijgesteld.

Is er een overzicht van alle verrichtingen waarop te zien is welke vrijgesteld zijn van btw en welke niet?
Via uw adviseur arbeid en verzuim kunt u deze lijst van verrichtingen opvragen.

Ik ben werknemer

Ik ben ziek, met wie krijg ik te maken?
Wanneer u ziek bent, krijgt u met name te maken met de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) van ArboAnders. Hij of zij adviseert en coördineert alle stappen die genomen worden in uw re-integratie. De POB staat hierin niet alleen, maar wordt ondersteund door diverse specialisten. De bedrijfsarts van ArboAnders, is eindverantwoordelijk tijdens uw re-integratietraject. Een uitgebreide beschrijving over wie precies waar verantwoordelijk voor is, vindt u hier.

Mag ik als werknemer alleen naar de bedrijfsarts als mijn werkgever of de bedrijfsarts van ArboAnders dat nodig vindt?
Nee, het is wettelijk vastgelegd dat u het recht heeft om een consult aan te vragen bij een bedrijfsarts, mocht u hier behoefte aan hebben. Dit kan ook op een moment dat u niet ziek gemeld bent. U kunt een telefonisch consult aanvragen, maar ook een bezoek aan de bedrijfsarts is mogelijk. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan uw werkgever. Voor het aanvragen van een consult kunt u rechtstreeks contact opnemen met ArboAnders.

Kan ik als werknemer mijn oproep bij de bedrijfsarts annuleren of verzetten?
Het verzetten van een afspraak is uitsluitend mogelijk wanneer u op het tijdstip van de afspraak voor de oorzaak van uw verzuim een behandeling ondergaat. U kunt hierbij denken aan een afspraak in het ziekenhuis. Het annuleren van een afspraak kan alleen door uw werkgever worden gedaan.

Ik heb geen vervoer naar de plaats waar het consult bij de bedrijfsarts gaat plaatsvinden, kan ArboAnders mij daarbij helpen?
Helaas kan ArboAnders geen vervoer voor u organiseren. Dit is een zaak tussen u en uw werkgever. Samen heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten en u bent van daaruit samen verantwoordelijk om uw re-integratie te organiseren. Mocht u daarom graag hulp willen hebben bij het vervoer naar de locatie van het consult, dan adviseren wij u om hierover contact met uw werkgever te zoeken.

Ik ben ziek en wil met vakantie. Wat moet ik doen?
Wanneer u ziek gemeld bent, is het alleen mogelijk om met vakantie te gaan, wanneer uw werkgever u hier toestemming voor heeft gegeven. Belangrijk is wel dat uw vakantie uw herstel of uw re-integratie niet mag belemmeren. Daarom kan uw werkgever indien nodig advies inwinnen van ArboAnders, om te laten beoordelen of uw vakantieplannen eventueel schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

Tijdens ziekte eindigt mijn arbeidsovereenkomst. Wat moet ik doen?
Wanneer uw contract tijdens de ziekte afloopt, kan dit betekenen dat u tijdens ziekte uit dienst gaat. In dat geval is het belangrijk dat uw werkgever u ziek uit dienst meldt bij het UWV. U krijgt dan vervolgens van het UWV een oproep bij de verzekeringsarts voor een medische beoordeling. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een uitkering vanuit de ziektewet.Daarnaast zal het UWV beoordelen of zowel u als uw werkgever zich hebben gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Indien het UWV van mening is dat u zich niet voldoende heeft ingespannen, kan dit betekenen dat u geen of een lagere uitkering ontvangt.

Waarom is het zo belangrijk om mij aan de re-integratie verplichtingen te houden?
In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat zowel u als uw werkgever diverse rechten en plichten hebben gedurende de ziekteperiode. Als medewerker moet u actief meewerken aan uw re-integratie. Samen met uw werkgever legt u de gemaakte afspraken vast in een Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat zowel u als uw werkgever zich aan deze afspraken houden. Indien u zich niet volledig inzet voor uw re-integratie of u houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan kan dit gevolgen hebben voor de betaling van uw loon. Uw werkgever kan dan namelijk besluiten om uw loon (tijdelijk) niet door te betalen.Wanneer u 2 jaar ziek bent, zult u bij het UWV een WIA-uitkering aan gaan vragen. Het UWV zal dan beoordelen of zowel u als uw werkgever voldoende hebben gedaan voor de re-integratie. Indien het UWV op dat moment van mening is dat u als werknemer zich niet voldoende heeft ingezet, kan dit betekenen dat u geen of een lagere uitkering ontvangt.

Zit uw antwoord er niet tussen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0513-640398.

Ik ben werkgever

Mag ik van mijn medewerker eisen dat hij behandeling gaat volgen?
Uw medewerker is verplicht om actief mee te werken aan zijn/haar re-integratie. Soms geeft ArboAnders het advies om een bepaalde behandeling of interventie in te zetten. In dit geval is het dus belangrijk dat u dit bespreekt met uw medewerker. U kunt hem/haar niet verplichten om de behandeling te volgen. Wanneer uw medewerker geen gehoor geeft aan het advies om een behandeling te volgen, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, om te toetsen of uw medewerker zich voldoende inspant voor zijn/haar re-integratie.

Ik krijg het advies om spoor 2 in te zetten. Wat houdt dit in?
Soms heeft een zieke medewerker dusdanige beperkingen, waardoor hij/zij op dit moment, en mogelijk ook in de toekomst, zijn/haar eigen werk niet meer kan uitvoeren. In dat geval zult u van ArboAnders het advies krijgen om een Arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Een Arbeidsdeskundige brengt de mogelijkheden voor re-integratie bij u als werkgever in kaart. Hierbij wordt zowel naar de eigen functie van de medewerker gekeken, als naar eventuele andere passende werkzaamheden binnen uw organisatie. Indien blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor een duurzame en structurele re-integratie bij uw organisatie, dan dient u uw zieke medewerker te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever. Dit heet spoor 2 begeleiding. U kunt een re-integratiebureau inschakelen om u en uw medewerker hierbij te ondersteunen. ArboAnders zal u hierbij van nader advies voorzien.

Waarom is het zo belangrijk om mij aan de re-integratie verplichtingen te houden?
In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat zowel u als uw medewerker diverse rechten en plichten hebben gedurende de ziekteperiode. Als werkgever moet u actief meewerken aan de re-integratie van uw medewerker. Samen met uw medewerker legt u de gemaakte afspraken vast in een Plan van Aanpak. Het is belangrijk dat zowel u als uw medewerker zich aan deze afspraken houden. Alle belangrijke documenten m.b.t. de re-integratie, worden door u bewaard in een re-integratie verslag. Wanneer uw medewerker 2 jaar ziek is, zal hij/zij bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV zal dan beoordelen of zowel uw medewerker als u voldoende hebben gedaan voor de re-integratie. Indien het UWV op dat moment van mening is dat u als werkgever zich niet voldoende heeft ingezet, dan zal het UWV u verplichten om het salaris van uw medewerker langer door te betalen (maximaal 1 jaar). Gedurende deze periode is het nog niet mogelijk om uw medewerker te ontslaan.

Mijn zieke medewerker is zwanger. Wat moet ik doen?
Als uw medewerker tijdens of na haar zwangerschap ziek is, is het belangrijk om na te gaan of de ziekmelding in verband staat met deze zwangerschap. Indien het inderdaad gaat om een ziekmelding ten gevolge van zwangerschap, dan kunt u ziektegeld aanvragen bij het UWV (vangnet). Het is in dat geval belangrijk dat u als werkgever zelf de ziekmelding direct op de eerste ziektedag doorgeeft aan het UWV.

Tijdens ziekte eindigt het contract. Wat moet ik doen?
Wanneer het contract van uw medewerker tijdens ziekte afloopt, kan dit betekenen dat uw medewerker tijdens ziekte uit dienst gaat. In dat geval is het belangrijk dat u uw medewerker ziek uit dienst meldt bij het UWV. Uw medewerker krijgt dan vervolgens van het UWV een oproep bij de verzekeringsarts voor een medische beoordeling. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of uw medewerker in aanmerking komt voor een uitkering vanuit de ziektewet. Daarnaast zal het UWV beoordelen of zowel u als uw medewerker zich hebben gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Indien uw medewerker zich niet voldoende heeft ingespannen, kan dit betekenen dat hij/zij geen of een lagere uitkering ontvangt. Heeft uw als werkgever zich niet voldoende ingespannen, dan kan het UWV de kosten van de ziektewet uitkering (deels) op u verhalen.Was uw medewerker korter dan 10 weken ziek?Wanneer het dienstverband van de medewerker binnen 10 weken na de eerste verzuimdag eindigt, zijn er geen speciale re-integratieactiviteiten nodig. Het is wel belangrijk dat u het formulier ‘Verkorte re-integratieverslag’ invult en overhandigt aan uw medewerker. Dit formulier is te vinden op de website van het UWV: www.uwv.nl.Was uw medewerker langer dan 10 weken ziek?Wanneer het dienstverband langer dan 10 weken na de eerste verzuimdag eindigt, is het belangrijk dat u ArboAnders hiervan tijdig op de hoogte stelt. ArboAnders zal in dat geval namelijk een Actueel Oordeel op gaan stellen.

Wanneer moet ik een ziekmelding doorgeven aan het UWV (vangnet)?
Het kan voorkomen dat er bij uw medewerker sprake is of was van een arbeidshandicap. Wanneer een medewerker een WIA, WAO of WAJONG uitkering ontvangt, kan er in sommige gevallen sprake zijn van een no-risk. Dit houdt in dat het UWV een deel van de loonkosten vergoedt. Indien een medewerker met een arbeidshandicap zich ziek meldt, is het advies om contact op te nemen met het UWV, om te bekijken of u ook in aanmerking komt voor looncompensatie. Daarnaast kunt u ziektegeld aanvragen bij het UWV wanneer uw medewerker ziek ten gevolge van zwangerschap is (vangnet).

Zit uw antwoord er niet tussen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0513-640398.

Zit jouw vraag er niet tussen?

Uiteraard kun je altijd contact opnemen met jouw adviseur arbeid en verzuim. Bellen 0513-640398 of mailen kan ook!

Ervaren hoe wij het verschil maken?

Neem dan vandaag nog contact met ons op.